Gromadzimy informacje w różnych formatach, w tym dane osobowe wrozumieniu Rozporządzenia Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO – art. 4.1).
Dane osobowe, które posiadamy, identyfikują Państwa jako użytkownika.
Przetwarzamy Państwa dane z różnych powodów. Najważniejsze jest to, żesą one niezbędne do korzystania z jednej z naszych funkcji lub usługi,chociaż istnieją inne powody, takie jak chęć udzielenia odpowiedzi napytania użytkowników oraz wysyłka grupowych kubków.
Gromadzimy państwa dane na różne sposoby:
Informacje przekazywane przez użytkowników:
Podawane dane osobowe takie jak nazwisko, imię i, w stosownychprzypadkach, adres e-mail i / lub numer telefonu (dane identyfikacyjne);
Dane osobowe, które użytkownicy przekazują nam, wysyłając zgłoszenie,kontaktując się z nami
Dane osobowe przekazane nam w trakcie korespondencji telefonicznej,drogą elektroniczną lub w inny sposób.
Informacje pochodzące z innych źródeł: możemy również uzyskać informacjeo użytkownikach z innych źródeł, takich jak dane Open Data udostępnioneprzez Facebook.
Informacje zbierane automatycznie: automatycznie rejestrujemy informacjeo użytkownikach, ich komputerach, urządzeniach mobilnych, gdy wchodząoni na naszą Stronę: publiczne adresy IP, wersje systemu operacyjnego,typy przeglądarek, języki przeglądarek, strony naszych Witryn, doktórych użytkownicy posiadają dostęp, czas spędzony na stronie naszejWitryny, czas dostępu i informacje o twoim użyciu i działaniach nanaszej Witrynie (dane logowania i nawigacji). Zbieramy tego rodzaju danena temat użytkowników za pomocą plików cookie (patrz poniżej).
Prosząc o podanie danych osobowych w celu umożliwienia pełnego dostępudo witryny www.privefreenight.com, dostępu do story do portalu lubdowolnej usługi platformy, niektóre informacje, które należy wypełnić,będą uważane za obowiązkowe, ponieważ będą dotyczyć danych, którychpotrzebujemy do świadczenia danej usługi, lub w celu umożliwieniadostępu do tej funkcji. W związku z tym, jeżeli użytkownik zdecyduje sięna nieudostępnienie nam tych danych, możliwe, że jego rejestracja nieuda się lub że nie będzie mógł korzystać z tych usług lub funkcji.
Zbieramy i/lub przetwarzamy dane osobowe użytkowników zgodnie zobowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.
Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w następujących celach:
Zarządzanie rejestracją jako użytkownika ;Zapewnienie użytkownikom dostępu do treści i usług Witryn;Ocena rejestracji użytkownika lub jego zapytań o nasze usługi;Świadczenie wymaganej usługi, zarządzanie nią i kontakt z użytkownikiemw sprawie jego konta;Odpowiedź na komentarze i zapytania oraz zapewnienie obsługi klientów;Wysyłanie informacji, powiadomień o aktualizacjach, wiadomości pomocy iadministracji;
Udostępniamy dane użytkowników usługodawcom, którzy pomagają nam lubzapewniają niezbędne wsparcie, niezależnie od tego, czy wchodzą oni wskład naszej grupy, czy są współpracownikami zewnętrznymi, z którymizawarliśmy umowę, a także niezależnie od tego, czy ich siedziby znajdująsię w Unii Europejskiej firmie, czy poza nią. Te osoby trzecie nie sąupoważnione do wykorzystywania danych osobowych w zakresie niezbędnym doumożliwienia nam świadczenia usług, są zobowiązane do przestrzeganianaszych wyraźnych wytycznych i do przestrzegania odpowiednich środkówbezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.
Odbiorcami naszych danych osobowych są również: nasze działy wewnętrznekompetentne w zakresie przeprowadzania wyżej wymienionych zabiegów.
Możemy również udostępniać dane osobowe w celu zapewnienia zgodności zobowiązującymi przepisami prawa oraz w celu udzielenia odpowiedzi napytania prawne i postępowania prawne, w tym ze strony władz publicznychi rządowych, w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lubwymogów organów ścigania.